Vidste du?

Læs hele baggrunden for Spors tal og fakta om senfølger her:
Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb

Seksuelle overgreb på børn er mere udbredt end man tror

Det er ulovligt at udsætte børn for vold og seksuelle overgreb. Alligevel er der mange børn i Danmark, der oplever det. I en dansk undersøgelse fra 2008 af 9. klasses elever  fremgik det, at omkring 10 procent af børnene havde oplevet seksuelle krænkelser.

10 pr0centturkis

Hvor mange børn det præcist drejer sig om i dagens Danmark, har vi ingen sikker viden om, da der mangler repræsentative undersøgelser på området. Indtil der er mere klarhed over det reelle omfang, er det denne undersøgelse om “Unges Trivsel År 2008”, som Spor henholder sig til.

I Spor mener vi, at Danmark skal have tal på hvor mange børn, der udsættes for seksuelle overgreb. Så omfanget bliver kendt, og indsatsernes virkning kan måles.

Overgrebene holdes skjult

I Danmark bliver vi stadig bedre til at opspore børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Alligevel sker der overgreb, som enten aldrig kommer frem i lyset, eller først bliver afsløret meget senere.

Undersøgelser tyder på, at kun mellem 10-20 procent af børnene får tilstrækkelig hjælp. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) anslår, at hvis 100 unge fortæller, at de har været udsat for fysiske overgreb, har de sociale myndigheder kun registreret 20 af dem.

80

Internationale surveystudier peger på, at voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, enten aldrig har afsløret overgrebene, eller først har gjort det som voksne.

I Spor mener vi, at der er behov for oplysningskampagner, der kan bryde tavsheden om senfølger af seksuelle overgreb og tilbyde hjælp til de ramte.

Seksuelle overgreb sætter sine spor resten af livet

Blandt børn og unge som udsættes for seksuelle overgreb, er det i omegnen af 60-80 procent, som vil få senfølger.  Det er forskellige faktorer, der har betydning for, hvor store skadevirkningerne er. Blandt andet overgrebenes karakter, hvor længe de stod på og hvem der foretog overgrebene har betydning for senfølgerne. Et barn der oplever en enkeltstående seksuel krænkelse af en person udenfor familien og har forældre, der kan efterfølgende kan hjælpe, vil typisk ikke udvikle længerevarende senfølger.

70 procent

3 ud 4 udvikler senfølger, der ikke blot kan være menneskeligt invaliderende, men også give betydelige samfundsøkonomiske omkostninger.  Der findes ingen undersøgelser af, hvor mange danskere der reelt lider af senfølger efter seksuelle overgreb, eller hvad de reelle omkostninger er.

I Spor mener vi, at omfanget af senfølger skal undersøges. Hvor mange danskere lider af senfølger, og hvad betyder senfølgerne for den enkelte og for samfundet?

Op mod 300.000 danskere kan have senfølger

Som nævnt findes der ingen repræsentative undersøgelser af omfanget i Danmark, men internationale undersøgelser peger på, at mellem 2 og 20 procent af børn og unge bliver udsat for seksuelle overgreb. Hvis vi går ud fra det mest konservative skøn, der anslår, at 2 procent af børn og unge bliver udsat for seksuelle overgreb, svarer det til, at 53.400 voksne er ramt af senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.

Hvis 10 procent bliver udsat for overgreb, og vi antager at 70 procent af ofrene udvikler senfølger, svarer det til, at 311.500 mænd og kvinder i dagens Danmark kan have vedvarende problemer på grund af barndommens overgreb.

300.000

I Norge blev der i 2012 foretaget en repræsentativ undersøgelse, der viste, at 24,3 procent af kvinderne og 12,0 procent af mændene havde oplevet seksuelle overgreb, før de fyldte 16 år. Omfanget af voksne med senfølger i Danmark kan altså være meget større end det hidtil er blevet antaget.

Spor mener, at der er brug for en repræsentativ befolkningsundersøgelse, der kan afdække omfanget af voksne med senfølger i Danmark.

Gennemsnitsalderen for at opsøge behandling er 35 år

Gennemsnitsalderen for de, der henvender sig til centrene for seksuelt misbrugte, er 35 år. For kvinder er gennemsnitsalderen 34 år og for mænd 37 år.

At hjælpen opsøges så længe efter overgrebet og at hjælpen ofte er meget svær at finde, siger noget om, hvor tabuiseret krænkelsen er – både for den enkelte og i samfundet.

Retsforfølgelse af seksuelle overgreb er sjælden

18% af de voksne, som søger behandling på et af centrene, har anmeldt overgrebene til politiet. Tekniske beviser og den juridiske forældelsesfrist harmonerer ikke med den sene afsløring af overgrebet. Konsekvensen er, at seksuelle overgreb mod børn oftest ikke retsforfølges.

Kun få senfølgeramte får hjælp og ventetiden er lang

Siden 2012 er 12 centre for seksuelt misbrugte blevet reduceret til 3: CSM Øst, CSM Syd og CSM Midtnord som til sammen skal dække hele Danmark. I 2012 modtog lidt færre end 340 personer behandling for deres senfølger. Omkring 2.000 personer havde henvendt sig til ét af centrene.

Få danskere ved, hvad senfølger er og endnu færre kender til behandlingsmulighederne.

I Spor mener vi, at det er et samfundsmæssigt ansvar at yde hjælp til ofre for seksuelle overgreb i barndommen. Der mangler viden om senfølger og muligheder for hjælp til voksne med senfølger.

Læs hele baggrunden for Spors tal og fakta om senfølger her:
Notat om sociale og økonomiske konsekvenser af senfølger efter seksuelle overgreb

Synlighedsdagen afholdes hvert år i september

Synlighedsdagen er en årlig temadag for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen. Andre med interesse i emnet er også meget velkomne.

Seksuelt misbrug og måske især følgerne heraf er et stort tabu i samfundet, men på denne dag er det muligt at møde og indgå i et fællesskab med ligestillede.

Temadagen afholdes i København, Næstved, Odense, Århus, Aalborg, Aabenraa og Kolding. Målet er, at der bliver afholdt Synlighedsdag i alle større byer i Danmark. Det foregår altid i september og i København er det altid lørdag i uge 38.

Emnerne på Synlighedsdagen spænder vidt men fælles er, at de handler om, hvordan man som voksen lever med senfølgerne af fortidens overgreb. Oplægsholderne er mennesker, der fortæller noget af deres personlige historie samt professionelle, der belyser emnet ud fra deres faglige viden. Hvert år inviteres også mennesker, der har faglig interesse i emnet samt studerende indenfor relevante uddannelser.

Synlighedsdagen er et offentligt, åbent arrangement, hvor alle interesserede over 18 år kan deltage. Det kræver ikke medlemskab og arrangementet er gratis.

Se programmet m.m. på www.synlighedsdagen.dk