Hvor er hjælpen?

CSM Centrene

På landsplan findes i alt tre Centre for behandling af seksuelt misbrugte (CSM), som tilbyder behandling til voksne med senfølger: CSM Øst i København, CSM Midt Nord i Aarhus og CSM Syd i Odense

CSM Øst CSM Midt Nord CSM Syd
Rathsacksvej 91
862 Frederiksberg C
Tlf. 33 26 03 99
Kontakt@csm-ost.dk
man-fre 9.00-12.00
og 13.00-15.00
Frederiksgade 79
8000 Aarhus
Tlf. 20 22 45 80
csm@csm-midtnord.dk
man og ons 9.00-11.00
tor 11.00-13.00
Mageløs 1, 2. tv.
5000 Odense C
Tlf. 63 11 07 12
post@csm-syd-behandling.dk
man-fre 8.30-12.30

Kriterierne for at få hjælp er forskellige fra center til center. Det samme gælder de behandlingstilbud, som tilbydes på centrene.

Ventetiden på behandling er også forskellig på de enkelte centre. I CSM Syd i Odense er ventetiden aktuelt på 26 måneder. I CSM Øst i København og CSM Midt Nord i Aarhus er ventetiden mellem 6 og 8 måneder.

CSM Centrene er foreløbig oprettet for en fireårig forsøgsperiode (2012-2015). Vores holdning i Spor er, at det naturligvis er positivt, at der nu er skabt et behandlingstilbud på regionalt plan til voksne med senfølger af seksuelle overgreb. Samtidigt mener vi, at den nuværende kapacitet i centrene slet ikke står mål med behandlingsbehovet.

Det har desværre en række negative konsekvenser. Ikke alene uacceptabelt lange ventelister, men desværre også rigide kriterier for, hvornår man som voksen med senfølger overhovedet kan tilbydes behandling.

Den manglende behandlingskapacitet på centrene giver ringe synlighed om tilbuddet og geografisk utilgængelighed. I dag er det reelt set kun de mest ressourcestærke senfølgeramte, som finder frem til og tilbydes behandling, rådgivning og støtte i centrene. Det, mener vi i Spor, er helt utilfredsstillende og uacceptabelt for et offentligt støttet regionalt behandlingstilbud.

Den lange ventetid og begrænsede adgang til behandling indebærer en reel risiko for, at de komplekse problematikker med både fysiske, psykiske, følelsesmæssige og sociale problemer, som voksne med senfølger oplever, udvikler sig og bliver værre i ventetiden.

Psykologordningen

Psykologordningen var et gratis tilbud til voksne over 18 år, som i deres barndom eller ungdom har været udsat for seksuelle overgreb. Overgrebene skulle have fundet sted, inden personen fyldte 18 år.

Psykologordningen var finansieret af satspuljen for 2012-2015 og indebar, at man kunne få 11 timers gratis psykologbistand, hvis man levede op til en række kriterier, heriblandt at man ikke måtte stå på venteliste til et behandlingsforløb for senfølger hos eksempelvis et incestcenter eller i psykiatrien.

På trods af en god evaluering af psykologordningen, foretaget i 2013, hvor der samlet set var tilfredshed med ordningen fra både brugere og personale (hhv. 88% og 83%), blev der ved satspuljeaftalen i oktober 2015 ikke afsat midler til at forlænge ordningen, hvormed den lukkede ved årsskiftet 2015/2016

Sygesikringsordningen

Via egen læge har man mulighed for at få en henvisning til max. 12 timers psykologbehandling med tilskud fra sygesikringen, hvis man har været udsat for seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år. Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Hvis der har været flere krænkere, er det muligt i nogle – men ikke i alle – regioner at få flere henvisninger. Det kan også være, at man opfylder kriterierne for at få henvisning på et andet grundlag og derved få flere henvisninger i træk, men det afhænger ofte af ens egen læge og den region man bor i. Der er stadig praktiserende læger, som ikke kender til hjælpemuligheden, når de sidder overfor en borger med senfølger.

Kombination af begge ordninger

Det kan være en god idé at forsøge at få et længerevarende forløb hos en psykolog. Dette kan lade sig gøre ved at kombinere Psykologordningen og Sygesikringsordningen og vælge en af psykologerne fra listen i Psykologordningen, som også er med i Sygesikringsordningen. Men som hjælpsøgende skal man holde tungen lige i munden og først søge hjælp gennem egen læge og Sygesikringsordningen, efter man er visiteret til de 11 timer under Psykologordningen.

Hvis man er kommet til at bruge Sygesikringsordningen først, afvises man af Psykologordningen, indtil der er gået et år efter endt behandling.

Psykiatrien – Pakkeforløb

Egen læge kan henvise til et Pakkeforløb for voksne med ‘Belastnings- eller tilpasningsreaktion’. På Region Hovedstadens hjemmeside beskrives behandlingen således: “Behandling af patienter der har været udsat for incest/seksuelle krænkelser: Oftest traumefokuseret behandling i specialgruppe for personer med senfølger efter incest eller andre seksuelle krænkelser. Behandlingen er af 3/4 -1 års varighed.”

Privatpraktiserende psykiater

Behandling hos en psykiater er gratis efter henvisning fra egen læge. Der kan ofte forekomme lange ventetider. En psykiater har studeret medicin på universitetet og har efter sin uddannelse til læge taget en specialistuddannelse i psykiatri, som er læren om psykiske sygdomme og personlighedsforstyrrelser.

Psykiateren må derfor (i modsætning til psykologen) ordinere medicin men nogle psykiatere benytter sig også af samtale i behandlingen. Det er dog de færreste, der har en egentlig terapeutisk efteruddannelse og ved tilstrækkeligt om senfølger af seksuelle overgreb.

Privatpraktiserende psykolog eller psykoterapeut

Har man mulighed for selv at betale for sin terapi, kan man frit vælge en terapeut eller psykolog. Der findes mange former for såkaldt alternativ behandling, som kan være effektive, men man skal se sig godt for, da det ikke er alle behandlere, der har tilstrækkelig viden om traumatisering.

VISO

VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) tilbyder gratis specialrådgivning, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Man kan som senfølgeramt få rådgivning til at få en bedre forståelse af de specielle problemstillinger, der kendetegner ens sociale situation og få redskaber til bedre at kunne håndtere problemstillingerne. Rådgivningsforløbet starter ofte indenfor få uger efter ansøgning.

Tilbuddet om VISO-rådgivning er stort set usynligt for borgere, med mindre man ved et tilfælde støder ind i VISO’s eller Spors hjemmesider. Der orienteres pt. sjældent om tilbuddet i de forskellige rådgivninger, da der ikke er viden om ordningen.

De frivillige centre

Herudover tilbyder en række centre, selvhjælpscentre og foreninger hjælp til voksne med senfølger. Det drejer sig om vidt forskellige tilbud: Fra længerevarende terapeutiske forløb hos psykologistuderende, rådgivningssamtaler med en igangsætter i et selvhjælpscenter, til mulighed for samvær med ligestillede.

Der findes pt. omkring 15 centre i landet som tilbyder hjælp og der er mange voksne med senfølger, som har stor gavn af indsatsen. Centrene er dog ujævnt fordelt i landet, hvor f.eks. borgere i Region Sjælland intet tilbud har.